DİLEK GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Dilek Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Firmamız Dilek Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


 1. Veri Sorumlusu


  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


 2. Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı


  Toplayacağımız Kişisel Bilgiler şunları kapsayabilir:


 3. Kişisel Verilerinizin Hangi Süreçlerle Toplanacağı

  Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Dilek Gayrimenkul’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Dilek Gayrimenkul’ün cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,


 4. Talep konunuzun,


bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, Toya Plaza Sitesi No:140/B Zeytinburnu, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@dilekgayrimenkul.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı dilekgayrimenkul@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması

durumunda, Dilek Gayrimenkul tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Dilek Gayrimenkul kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Talebiniz Dilek Gayrimenkul tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Dilek Gayrimenkul, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


DİLEK GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun”) uyarınca, Dilek Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş. lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


  Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şube ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şube’ye ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.


 2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şube ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şube’ye ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.


 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


  Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,


haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.dilekgayrimenkul.com adresinde yer alan Dilek Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şube’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.